Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacy beleid

Carlos & Mirella

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden en in het onderstaande privacy beleid worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Carlos & Mirella: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: CM DanceFusion handelend onder de naam “Carlos & Mirella”, gevestigd aan de Haagweg 54, 2282AB te Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61672106;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Carlos & Mirella en de leerling;
c. leerling: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Carlos & Mirella dan wel die deelneemt aan de dansles;
d. dansles: de dansles, workshop of iedere andere (dans)activiteit die door Carlos & Mirella wordt verzorgd;
e. privéles: de privé dansles die door Carlos & Mirella wordt verzorgd;
f. locatie: de locatie waar de dansles wordt gegeven;
g. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden;
h. betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
i. website: de website carlosmirella.com.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Carlos & Mirella en de leerling en op iedere deelname aan een dansles.
2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Carlos & Mirella vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Carlos & Mirella heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de leerling na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
2.5. Indien Carlos & Mirella niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Carlos & Mirella in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en prijzen
3.1. Het aanbod van Carlos & Mirella is vrijblijvend.
3.2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website binden Carlos & Mirella niet.
3.4. Carlos & Mirella heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
3.5. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.
3.6. Indien een student 20% korting wenst te ontvangen op het cursusgeld, dan dient hij voorafgaand aan of op de eerste dansles zijn collegekaart aan Carlos & Mirella te overleggen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de leerling het ingevulde inschrijfformulier via de website heeft ingestuurd dan wel nadat de leerling op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Carlos & Mirella.
4.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen stuurt Carlos & Mirella de leerling een bevestiging via de e-mail.
4.3. Een inschrijving voor een cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 5. Betaling
5.1. Betaling van het cursusgeld dient in één keer vooraf te geschieden.
5.2. Afwijkende betalingsafspraken, zoals gespreide betaling of uitstel van betaling, is enkel mogelijk indien Carlos & Mirella daarvoor uitdrukkelijk via de e-mail haar akkoord heeft gegeven.
5.3. Indien de leerling niet tijdig betaalt, dan stuurt Carlos & Mirella de leerling een betalingsherinnering waarin de leerling wordt verzocht binnen 14 dagen het openstaande factuurbedrag te voldoen. Geeft de leerling geen gehoor aan de betalingsherinnering, dan heeft Carlos & Mirella het recht de vordering uit handen te geven. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Carlos & Mirella moet maken om de vordering(en) op de leerling te incasseren, zijn voor rekening van de leerling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de vordering met en minimum van € 40,-.
5.4. Zolang Carlos & Mirella niet het gehele cursusgeld van de leerling heeft ontvangen, heeft Carlos & Mirella het recht de leerling de toegang tot de dansles te ontzeggen, tenzij met de leerling een afwijkende betalingsafspraak is gemaakt.

Artikel 6. Annulering
6.1. Het annuleren van de deelname aan de cursus of een dansles is mogelijk tot twee weken voor aanvang, tenzij het een privéles betreft. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Indien de leerling de deelname aan de cursus of een dansles minder dan 2 weken voor de aanvang annuleert, dan worden annuleringskosten aan de leerling in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen:
a. Bij annulering minder dan 2 weken en langer dan 24 uur voor aanvang van de cursus of dansles: 50% van het lesgeld;
b. Bij annulering 24 uur of minder voor aanvang van de cursus of de dansles: 100% van het lesgeld.
6.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
6.3. Facturatie van de annuleringskosten geschiedt via de e-mail.

Artikel 7. Cursus en locatie
7.1. De tijden van de dansles, de locatie van de dansles en uit hoeveel danslessen de cursus bestaat wordt via de e-mail aan de leerling kenbaar gemaakt en is vermeld op de website.
7.2. De dagen waarop Carlos & Mirella gesloten is, bijvoorbeeld wegens vakantie, staan duidelijk op de website vermeld.
7.3. Indien de leerling binnen de looptijd van de cursus een dansles mist, dan geeft dat geen recht op restitutie van (een deel van) het betaalde cursusgeld. Indien mogelijk, dit ter beoordeling van Carlos & Mirella, kan de leerling in overleg met Carlos & Mirella binnen de looptijd van de cursus een dansles inhalen.
7.4. Carlos & Mirella heeft het recht gedurende de cursus de locatie te wijzigen indien zij daar een gegronde reden voor heeft. De leerling wordt zo spoedig mogelijk van een dergelijke wijziging in kennis gesteld.

Artikel 8. Privélessen
8.1. De boeking van een privéles is definitief op het moment dat Carlos & Mirella de leerling een bevestiging via de e-mail heeft gestuurd.
8.2. Een overeengekomen privéles kan niet kosteloos geannuleerd worden.
8.3. Restitutie van de kosten voor een privéles is niet mogelijk.
8.4. De privéles(sen) dienen per bank voorafgaand aan de privéles betaald te worden, hiervoor wordt via de e-mail de factuur naar de leerling gestuurd (tenzij er hierover via de e-mail afwijkende afspraken zijn gemaakt). Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na de factuurdatum. Daarna vervalt de boeking en wordt de plek weer vrijgegeven. In geval van een pakket of meerdere privélessen, dient het volledige bedrag in één keer vooraf betaald te worden.
8.5. Privéles pakketten zijn niet onbeperkt geldig. Een pakket van 5 privélessen is maximaal 3 maanden geldig, met ingang van de eerste les datum. Hierna vervalt automatisch het pakket en alle overgebleven lessen, zonder dat de leerling aanspraak kan maken op restitutie van (een deel van) het betaalde lesgeld.
8.6. Een afspraak voor een privéles kan kosteloos verschoven worden maximaal 48 uur voor aanvang van de privéles. Het verzoek tot het verschuiven van een privéles dient telefonisch of per mail bij Carlos & Mirella ingediend te worden. Bij het verschuiven van een privéles, dient de leerling er rekening mee te houden dat Carlos & Mirella een volle agenda heeft en dat de kans groot is dat er op korte termijn weinig tot geen beschikbaarheid meer is.
8.7. Ingeval van no-show dan wel indien de leerling de afspraak voor een privéles korter dan 24 uur voor aanvang van de privéles wenst te verschuiven, dan kan niet kosteloos een nieuwe afspraak worden gemaakt voor de privéles en blijft het bedrag voor de privéles volledig verschuldigd.
8.8. De leerling dient op tijd aanwezig te zijn voor zijn privéles.
8.9. De leerling is welkom maximaal 5 minuten voor aanvang van de privéles om rustig zijn schoenen te wisselen en voor te bereiden. In geval de leerling te laat komt, wordt de les niet verlengd en zal de les stoppen op het afgesproken tijdstip.
8.10. Met toestemming van Carlos & Mirella gemaakte foto’s en/of video’s tijdens de privéles zijn alleen voor persoonlijk gebruik en mogen absoluut niet openbaar worden gemaakt, zoals het plaatsen van foto’s en/of video’s op een of meerdere (social media) websites.
8.11. Carlos & Mirella mag de afspraak voor een privéles verplaatsen indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht zoals omschreven in artikel 13) toe zijn. Carlos & Mirella zal zo spoedig mogelijk contact met de leerling opnemen om andere beschikbare dagen aan de leerling door te geven en om een nieuwe afspraak te maken voor de privéles.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst
9.1. Carlos & Mirella voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
9.2. Carlos & Mirella bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 10. Verplichtingen van de leerling
10.1. Tijdens de dansles dient de leerling geschikte kleding te dragen.
10.2. De leerling is verplicht de door Carlos & Mirella gegeven instructies en de huisregels van de locatie na te leven.
10.3. De leerling dient de dansles te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de leerling redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de dansles schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
10.4. De leerling is zich ervan bewust dat door het volgen van de dansles blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Carlos & Mirella.
10.5. Indien de leerling zich niet geschikt acht voor de dansles, dan dient de leerling dat direct aan Carlos & Mirella te melden en zijn deelname aan de dansles te staken.
10.6. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de dansles is niet toegestaan.
10.7. Het is niet toegestaan te roken op de locatie.
10.8. De leerling dient te beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals frisse adem.
10.9. Het is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Carlos & Mirella foto’s of opnames in beeld en/of geluid te maken tijdens een dansles.
10.10. Carlos & Mirella is bevoegd de leerling die zich tijdens de dansles misdraagt, die de huisregels niet in acht neemt of die de instructies van Carlos & Mirella niet opvolgt de deelname aan de dansles voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor de dansles blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Carlos & Mirella op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 11. Annulering door Carlos & Mirella
11.1. Carlos & Mirella heeft het recht de cursus te annuleren indien zij daar een gegronde reden voor heeft, zoals te weinig deelnemers of ziekte van een van de natuurlijke personen die namens Carlos & Mirella de cursus geeft. De leerling wordt zo spoedig mogelijk via de e-mail van een dergelijke annulering in kennis gesteld.
11.2. Indien Carlos & Mirella de cursus annuleert, dan betaalt zij het reeds door de leerling betaalde cursusgeld aan de leerling terug. Geschiedt annulering tijdens de cursus, dan zal naar rato van het aantal niet genoten danslessen het cursusgeld worden terugbetaald.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring
12.1. Carlos & Mirella kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
b. enige daad of nalatigheid van de leerling.
12.2. Carlos & Mirella is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Carlos & Mirella is uitgegaan van door de leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3. De leerling is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de dansles. Carlos & Mirella kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel, die ontstaan is tijdens de dansles of tijdens het verblijf op de locatie, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van Carlos & Mirella die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan de dansles is geheel voor eigen risico.
12.4. De leerling dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Carlos & Mirella. Indien de leerling weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de leerling verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
12.5. Carlos & Mirella is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de leerling.
12.6. Indien Carlos & Mirella aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van Carlos & Mirella in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Carlos & Mirella beperkt tot het bedrag dat de leerling aan Carlos & Mirella betaald heeft voor de dansles waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Carlos & Mirella.
12.8. Alle rechtsvorderingen dient de leerling binnen 1 jaar in te stellen als de leerling niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Carlos & Mirella. Handelt de leerling niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
12.9. Indien de leerling in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Carlos & Mirella gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Carlos & Mirella handelt, dan is de leerling aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Carlos & Mirella daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Carlos & Mirella is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
13.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Carlos & Mirella de dansles geeft, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, terrorisme, oorlog, rellen, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Carlos & Mirella geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
13.3. Indien er sprake is van een overmachtssituaties, dan stelt Carlos & Mirella de leerling daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 14. Ontbinding
14.1. Carlos & Mirella kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring ontbinden indien de leerling zijn verplichtingen jegens Carlos & Mirella niet nakomt en de leerling geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de leerling een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
14.2. Carlos & Mirella is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij i.v.m. de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwlijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
15.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Carlos & Mirella gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Carlos & Mirella zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Carlos & Mirella niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de leerling niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16. Klachten
16.1. Klachten over de dansles dienen schriftelijk of via de e-mail bij Carlos & Mirella te worden ingediend zo spoedig mogelijk na de dansles waarop de klacht betrekking heeft.
16.2. De leerling dient Carlos & Mirella de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Carlos & Mirella overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Carlos & Mirella erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
16.3. Erkent Carlos & Mirella dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn, dan dient de leerling Carlos & Mirella de mogelijkheid te geven de overeenkomst alsnog na te komen, tenzij het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is. De aansprakelijkheid van Carlos & Mirella te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 12 is opgenomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op de overeenkomst tussen Carlos & Mirella en de leerling is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2. De rechter in de vestigingsplaats van Carlos & Mirella is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De leerling heeft 1 maand de tijd nadat Carlos & Mirella zich schriftelijk jegens de leerling op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

PRIVACY BELEID

Artikel 1. Persoonsgegevens
1.1. Voor Carlos & Mirella is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Carlos & Mirella volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1.2. Carlos & Mirella gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
1.3. Carlos & Mirella verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Carlos & Mirella heeft verstrekt, telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Carlos & Mirella of een leerling persoonsgegevens van een betrokkene verstrekt die als partner van de leerling deelneemt aan de cursus.
1.4. Carlos & Mirella verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. voor- en achternaam;
b. geslacht;
c. e-mailadres;
d. telefoonnummer;
e. postcode, adres, huisnummer en woonplaats;
f. geboortedatum.
1.5. Bijzondere persoonsgegevens worden enkel door Carlos & Mirella verwerkt indien deze persoonsgegevens vrijwillig door de betrokkene aan Carlos & Mirella verstrekt zijn, zoals informatie over de gezondheid van de betrokkene, en de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene.
1.6. Carlos & Mirella verwerkt persoonsgegevens niet buiten de EU.

Artikel 2. Grondslag en doeleinden van de verwerking
2.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
2.2. Carlos & Mirella verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het tot stand komen van de overeenkomst;
c. om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
e. om te voldoen aan administratieve plichten.
2.3. De verstrekking van de in artikel 1.4 genoemde persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
2.4. Carlos & Mirella zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 2.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
2.5. Carlos & Mirella verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Carlos & Mirella streeft naar minimale gegevensverwerking.
2.6. Carlos & Mirella zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 3. Wissen van persoonsgegevens
3.1. Carlos & Mirella zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
3.2. Carlos & Mirella is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
4.1. Carlos & Mirella zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Carlos & Mirella daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door Carlos & Mirella voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Carlos & Mirella een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
4.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 5. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
5.1. Op verzoek verleent Carlos & Mirella aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Carlos & Mirella van hem bijhoudt en verstrekt Carlos & Mirella de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
5.2. Carlos & Mirella biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Carlos & Mirella van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
5.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Carlos & Mirella worden ingediend, zie artikel 8.1 van dit privacy beleid voor de contactgegevens van Carlos & Mirella. Carlos & Mirella reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 6. Bezwaar
6.1. De betrokkene kan bij Carlos & Mirella bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Carlos & Mirella het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Carlos & Mirella met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Carlos & Mirella bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 7. Recht van beperking
7.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Carlos & Mirella verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 8. Contact
8.1. Voor vragen over de wijze waarop Carlos & Mirella persoonsgegevens verwerkt, het intrekking van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Carlos & Mirella van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Carlos & Mirella.

Contactgegevens:
Carlos & Mirella
Adres: Apeldoornselaan 184
Postcode/plaats: 2573 LT Den Haag
e-mailadres: carlosymirella@gmail.com
telefoonnummer: +31 (0)6 18502926

8.2. Indien Carlos & Mirella op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Carlos & Mirella de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 9. Beveiligingsmaatregelen
9.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Carlos & Mirella verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

Artikel 10. Wijzigingen
10.1. Carlos & Mirella behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Artikel 11. Datalek
11.1. Indien zich bij Carlos & Mirella een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Carlos & Mirella daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
11.2. Indien er sprake is van een datalek bij Carlos & Mirella dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Carlos & Mirella de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 12. Klacht indienen
12.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Carlos & Mirella niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de AVG, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vrijblijvende Bruiloft offerte

Vrijblijvende Show offerte

Vrijblijvende workshop offerte

Vrijblijvende offerte